Fundusze europejskie

Aplikacyjne studia doktoranckie w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych

 

Nowy program studiów doktoranckich 2018 - 2022

realizowanych wspólnie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

oraz na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

 

Studia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-20), osi priorytetowej III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.2: Studia doktoranckie.

 

Uwaga: zmiana harmonogramu zajęć.
W świetle ograniczeń związanych z pandemią obecny tryb funkcjonowania Uczelni wymaga zdalnego nauczania. Ze względu na praktyczny charakter kształcenia przewidziany w programie niniejszych studiów taka forma zajęć nie jest możliwa do przeprowadzenia. Dlatego wszystkie zajęcia przewidziane programem zostają przeniesione na następny rok studiów.

Projekt obejmie 12 doktoratów (po 6 doktoratów na każdym z Wydziałów) z nowej kategorii tzw. „projektów aplikacyjnych” o charakterze (o profilu) „programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich”. Ten program będzie realizowany równolegle do studiów doktoranckich istniejących obecnie.

Istotą przedsięwzięcia jest realizacja projektów doktorskich przy współpracy z przemysłem lub instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach umów trójstronnych: doktorant – AGH – instytucja partnerska. Doktorant może (ale nie musi) być pracownikiem partnerskiego zakładu. Jeśli nie jest, przewiduje się staż w partnerskim zakładzie oraz w tym czasie częściowe zatrudnienie doktoranta u partnera z przemysłu. Każdy doktorant będzie realizował swój projekt w trybie indywidualnych studiów doktoranckich.  

Istotą koncepcji tego nowego programu studiów jest aby indywidualne projekty doktorskie realizowane na AGH nie zawsze powstawały w zaciszu naukowych gabinetów lecz aby zostały wspólnie wypracowane przez współpracę promotorów z Uczelni z konkretnymi przedstawicielami/branżami przemysłowymi zainteresowanymi rozwiązaniem konkretnych problemów czy też innowacyjnym wdrożeniem konkretnych, nieznanych jeszcze rozwiązań. Opracowanie i wyjaśnienie podstaw naukowych zjawisk i procesów ma stanowić nowatorskie osiągniecie doktoranta, opublikowane w formie artykułów naukowych i stanowiące zasadniczą część pracy doktorskiej. Praktyczne zastosowanie, aplikacja, patent, wdrożenie lub inne konkretne praktyczne wykorzystanie wyników przez partnerski zakład partnerski przy udziale doktoranta i na podstawie wykonanych przez niego badań stanowią wartość aplikacyjną.

Projekt obejmuje dwie fazy: Faza 1 to stworzenie programu (w roku 2017/18, wypracowanie z partnerami przemysłowymi 12 indywidualnych tematów projektów doktorskich oraz opracowanie i formalne zatwierdzenie na Uczelni programu zajęć), oraz Faza 2 czyli etap realizacji (lata 2018 – 22, rekrutacja, przebieg studiów i stażów, publikacje, wdrożenia, egzaminy i obrony prac doktorskich w nieprzekraczalnym terminie 4 lat). Przewidywany jest udział przedstawiciela z przemysłu w komisjach doktorskich. Do realizacji zostanie podpisane dwanaście osobnych umów trójstronnych (doktorant–instytucja partnerska–Wydział) definiujących zakres współpracy, formę odbycia stażu przez doktoranta i rozwiązania dotyczące ochrony własności intelektualnej. Planowane 8-semestralne stacjonarne studia doktoranckie realizowane będą w dyscyplinach: nauki o Ziemi oraz nauki techniczne. Rekrutacja we wrześniu 2018r będzie polegała na formalnym naborze kandydatów według normalnych kryteriów obowiązujących na Wydziałach do z góry określonych tematów badawczych uzgodnionych z instytucjami partnerskimi i z kandydatami na doktorat.

Zgodnie z treścią nagrodzonego wniosku grantowego, głównym celem projektu jest przyczynienie się do zwiększenia jakości i efektywności studiów doktoranckich. Nowatorski interdyscyplinarny program 12 doktoratów będzie obejmował projekty w zakresie praktycznej problematyki geologicznej oraz technologii chemicznej i inżynierii materiałowej, a w szczególności w zakresie badań materiałów naturalnych, otrzymywania geomateriałów modyfikowanych i syntetycznych, wytwarzanych i wykorzystywanych bądź to jako sorbenty bądź też jako szeroko rozumiane kompozyty i funkcjonalnie modyfikowane materiały nowoczesnych technologii. Możliwe jest również zaproponowanie innych problemów i tematów  z dyscyplin pokrewnych po konsultacji z koordynatorem projektu. Analiza rynku wykazuje, że istnieje niewykorzystany potencjał wspólnego pola do współpracy nauki i biznesu szczególnie w zakresie badania i modyfikacji naturalnych surowców mineralnych czy też syntezy ich analogów. Dotychczasowe analizy prowadzone wśród jednostek naukowych, które podjęły intensywną współpracę z przedsiębiorstwami w ramach studiów doktoranckich wskazują na wzrost ich pozycji naukowej a także wzrost konkurencyjności samych przedsiębiorstw.

Zgodnie z duchem Programu Operacyjnego, pieniądze z programu „Wiedza, edukacja, rozwój” inwestujemy w człowieka (doktoranta) a nie w badania naukowe: badania mają być finansowane tak jak dotąd w innych doktoratach plus wkład zainteresowanego partnera z przemysłu. Istotą finansowania jest zwiększenie mobilności doktoranta, umożliwienie mu wyjazdów konferencyjnych i naukowych, oraz umożliwienie nawiązania kontaktów z najlepszymi ekspertami w uprawianej dyscyplinie i z bardzo dobrymi zakładami przemysłowymi zainteresowanymi wynikami tych badań lub „zlecającymi” te badania. Na ten osobny, międzywydziałowy program aplikacyjnych studiów doktoranckich będą przyjmowani najlepsi kandydaci, którzy uzyskają prawo do otrzymywania stypendium doktorskiego na odpowiednim Wydziale, a ponadto w ramach niniejszego projektu POWER: 

  • doktorant dostanie dodatkowe dofinansowanie swojego doktoratu w wysokości dodatku do stypendium 900zł/mc przez cały czas studiów oraz dodatkowe dofinansowanie na konferencje krajowe i zagraniczne, dofinansowanie wyjazdów zagranicznych, dofinansowanie na 6-miesięczny staż w przedsiębiorstwie w 2021 roku (1200zł/miesiąc), dofinansowanie do kosztów badań (na start,  przez pierwsze 2 lata);
  • dodatkowo wymagany jest opiekun z firmy partnerskiej, który będzie otrzymywał honorarium 300zł/mc przez całe 4 lata, co na pewno będzie stanowić zachętę do współpracy;
  • promotor rozliczany jest normalnie z pensum jak przy innych doktoratach.

Dodatkowe informacje znajdują się m.in. na stronach internetowych:

https://www.power.gov.pl/nabory/32-studia-doktoranckie/

 

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/03.02.00-ip.08-00-dok/aktualizacja_19.06.2017_r._faq_interdyscyplinarne_studia_doktoranckie.pdf

 

 

Wszystkich zainteresowanych szczegółami projektu proszę o kontakt.

 

koordynator projektu

dr hab. inż. Maciej Manecki (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)                                                                                      

Tel. 48 604 427 198, e-mail: gpmmanec@cyfronet.krakow.pl

lub

prof. Marta Radecka (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

Tel. 12 617 25 26, e-mail: radecka@agh.edu.pl